בתי חולים

פתרון ייעודי לבתי חולים, אשר יושם בהצלחה בלמעלה מ-10 מרכזים רפואיים בארץ ובמספר בתי חולים בחו"ל.

פעילות ה- ERP בתי החולים שונה במהותה מפעילות ה- ERP של ארגונים אחרים, שכן לבתי החולים מגוון יחידות הדורשות טיפול שונה - מטבחים וחדרי אוכל, מכבסות, תרופות, בתי מרקחת, זימון תורים וכו'.

הפתרון מתבסס על מערכות תפנית, תוך הרחבתן לתמיכה בצרכים הייעודיים, המפורטים להלן.

 • קטלוג פריטים

  • ניהול פריטים סידוריים: מעקב מלא אחר תנועת פריט סידורי במרכז הרפואי ובמיקומו בכל שלב של חייו במרכז הרפואי.

  • ניהול פרטי אצווה ופג תוקף: מעקב מלא עד רמת החולה של הפריט והאצווה, אשר נופקה לו במהלך הטיפולים בבית החולים

  • ניהול רמות שמישות / סוגי פריט: שונים לפריט (לאותו מספר פריט) ובאותו מחסן [פ = פסול, ב = ביקורת איכות, ת = תקין, ל = קפיטלי וכו'].

  • ניהול קבוצות פרמקולוגיות וצורות מתן לכל פריט (לשימוש בבית מרקחת).

  • ניהול עצי מוצר ורצפטים לייצור תרופות ומזון כולל ניהול מהדורות ותוקף של עצי מוצר.

  • ניהול מב"ר (מספר פריט של משרד הבריאות) כולל מנוע חיפוש לפי מספר מב"ר.

  • הגדרת פריט לשימושים ייעודיים לפי מחלקות, לדוגמא: פריט מרשם אישי למחלקות, פריט קונסיגנציה, פריט ממוחזר וכו'

 • ניהול מלאי ומחסנים

  • ניהול רשימות מומלצות למחלקות: רשימת תקן, אשר קשורה לצרכן מקבל, מחסן מנפק ותדירות ניפוק.

  • המרה אוטומטית בין יחידות מידה שונות: לדוגמא במצבים בהן הפריט מנוהל ביחידה (UN) לבין פריט שנרכש ב BOX.

  • השאלות של פריטים: תמיכה במגוון הישויות הקיימות בבית החולים אשר מהפ משאיל המרכז הרפואי פרטי ציוד ותרופות: ספקים, לקוחות (מחלקות), גורמים משלמים - קופות חולים בנושא חומרים כימוטראפיים הנמסרים על ידי הקופה לטיפול בחולים של הקופה, עובדים המרכז הרפואי, מחסנים אחרים בארגון, המטופל עצמו.

  • שאילות של פריטים: תמיכה במגוון היישויות הקיימות בבית החולים אשר המרכז הרפואי משאיל להן את פרטי הציוד והתרופות, כאמור לעיל.

  • ניהול תקן פריטים למחסן וחילול דרישות מלאי להשלמת מלאי: עבור מחסנים להם יש תקן, לדוגמא מחסן חדר ניתוח, ואשר המשתמשים הגדירו עבורו ימי חילול דרישה, המערכת מחוללת על בסיס מודל Min/Max פנימי דרישת מילוי לגורם הממלא.

  • ניהול דרישות מלאי לפי מטופל: בניית דרישות מלאי לניפוק לפי מטופל- תעודת זהות ו/או לפי מספר אשפוז, המאפשר ניפוק של תרופות בהתאם למרשם של רופא ו/או דרישות לניפוק של צר"פ יקר, שניפוקו למחלקות מחייב אישור מיוחד. ניהול מרשמים אישיים לפי ת.ז./מספר אשפוז של החולה כולל בדיקה כי אכן החולה מאושפז בבית החולים (בדיקה מול מערכת Atd) והצלבה של מחלקה מדווחת ברשומת החולה לעומת המחלקה המחוייבת בניפוק, כולל תמיכה בהרשאות לאישור חריגים.

  • איסור ניפוק פריט למחלקה: ניתן להגדיר ברמת הפריט את המחלקות, אשר אסור לנפק להן פרטי ציוד מסוימים ועל ידי כך ניתן למנוע ניפוקים שגויים של פרטי ציוד למחלקות מסויימות בארגון, לדוגמא: מניעת ניפוק של קוצב לב למחלקת יולדות, ובכך להדק את הבקרה בפני זליגה של ציוד מבית החולים תחת מעטה של ניפוק למחלקה.

  • ניהול פרטים מסוגים ייחודיים: פריטי 29ג' ופריטים נרקוטיים. לא ניתן להזמין פריטים מסוג זה בדרישות מלאי ו/או לנפקם בצורה רגילה. הניהול והטיפול בפריט מבוצעים במסכי הזמנה מיוחדים, התומכים בצורה מלאה בתהליכי העבודה המקובלים בנושא נרקוטיקה בבתי חולים בארץ. הטיפול כולל: תמיכה במספור טפסי הניפוק, מעקב וניהול פנקסי הזמנות סמים של רופאים מורשים במחלקות , ניפוק בהתאם לנתוני הזמנת הסמים על ידי רופא מורשה וכפוף למכסימום לניפוק של סם לאותה מחלקה, הפקת טופס ניפוק נרקוטיקה (בצורה מקבילה למנוהל היום במחברת סמים) ,ניהול טופס המשך ופעולות מעקב וניהול נוספים כפי שמתבצע היום באמצעות יומן הסמים הקיים כיום בבית המרקחת.

  • הרכבה ופירוק של פריטים: משמעותי בעיקר לתהליכים פנימיים בבית המרקחת אולם ניתן להשתמש בהן בכל מערכי המלאי (ולא רק בבית מרקחת) בדיווח ביצוע בתוך המרכז הרפואי והן בדיווח ביצוע על ידי קבלן חיצוני.

 • ניהול מחירונים והסכמים - תמיכה בתהליכי מכרזים לרכש ציוד ובתהליכי הקשר עם ספקי הציוד, בבאמצעות תת-מערכת המסחרית ומחירוני חיוב בין מחלקתיים ותת-מערכת לניהול הסכמי מסגרת בתפנית.

 • ניהול בית מרקחת - ניהול מלאי אצווה במחסן סיטונאי וללא אצווה במחסן קמעונאי קדמי המנפק כנגד מרשמים אישיים (אותו פריט מנוהל אצווה מלא במחסן סיטונאי ואינו מנוהל אצווה בדלפק קימעונאי), ניהול ניפוק תרופות לפי תעודות זהות / מספרי אשפוז למרשמים אישיים, תמיכה מלאה בתהליכי ייצור תרופות, תמיכה בתהליכי אריזה מחדש (פסופקה) של תרופות לשימוש במחלקות, ניהול מהדורות ייצור (רצפטים) לתרופות, ניהול עצי מוצר כולל מהדורות היסטוריות, ניהול מרשמים אישיים וניפוק למרשמים אישיים, קיטלוג תרופות בהתאם לשיטת קיטלוג תרופות (ATC) Anatomical Therapeutic Chemical, קיטלוג תרופות לפי קבוצות פרמקולוגיות , ניהול מידע תרופתי מורחב (קבוצות גינאריות, צורת מתן, כלי קיבול, יציבות וכו'), תמיכה בניתוח צריכת תרופות במרכז הרפואי על בסיס Defined Daily Dose (DDD), ניהול חומרים נרקוטיים בבית המרקחת וניהול הזמנות/ניפוקים של חומרים נרקוטיים (יומן סמים, טפסי המשך, בקרה ודיווחים נדרשים)

 • רכש - תמיכה במגוון מסלולי רכש: רכש קצר, רכש ארוך, משולב, קניות מיידיות ללא הזמנה, ללא דרישת רכש, רכש מהיר ורכש של הסכמי מסגרת.

 • ניהול תורמים - ניהול תקשורת ואירועים הקשורים לתורמים, ניהול מידע על התרומות והשתתפות בפרויקטים בקמפוס של המרכז הרפואי, ניהול מידע על נושאים המעניינים את התורמים לאיתור תורמים לנושא מסוים, ניהול מיקום התרומה ברחבי הקמפוס.

 • ניהול ארונות ממוחשבים - הארונות הממוחשבים מכילים פרטי מלאי אשר כל מחלקה משתמשת בהם לצורך ביצוע פעילותה הרפואית / משרדית. המודול מנהל את רמות המלאי של הארון, מאפשר למשתמשים, בכפוף להרשאות, גישה למדפים מסוימים של הארון, מחולל בצורה אוטומטית הזמנת מילוי למחסן המרכזי של בית החולים ו/או הזמנת רכש ישירה לספק (במידה וכך הוגדרה המערכת) ומעניק לארגון את היכולת לדווח על ניפוקים מהארון ברמת החולה הבודד המאושפז במחלקה.

 • ניהול מכבסה - ניהול הסכמים מול ספקי כביסה, ניהול תהליכי קבלת כביסה נקיה / החזרת כביסה מלוכלכת על עגלות כולל הפעלת משקל ישירות ממערכת תפנית והכוללת בקרה על תנועת העגלות עצמן ובקרה על משקל נטו ביחס למשקל ברוטו ולטרה של העגלה, ניהול עגלות של ספקים ושל המרכז הרפואי, ניהול כל ההתחשבנות של כביסה נקיה/כביסה מלוכלכת מול הזמנות ספקים כולל תמיכה בחשבוניות מרכזות של ספקי הכביסה וניהול חלוקת כביסה בבית חולים לפי חוסרים, תקנים, הזמנת מחלקה וצפיפות איכלוס במחלקה.

 • אספקה סטרילית - ניהול תהליכי ייצור ערכות חדרי ניתוח לא סידוריות וסידוריות, עם כל מנגנוני החיוב בגין חוסרים וניהול מלאי של מחלקת סטריליזציה (פריטים לערכות, ערכות וכו'), ניהול ריצפת ייצור תחנות עבודה בתהליך העיקור כולל תשומות ותפוקות של מחלקת סטריליזציה, שילוב שימוש ערכות בחדר ניתוח חיוב בגין השימוש בהתאם למחירוני חיוב פנימיים של המרכז הרפואי וביצוע תנועה בין חדר ניתוח למחלקת סטריליזציה.

 • ניהול רצפת ייצור בחדר ניתוח וצינטורים - ניפוקים בזמן אמת ממחסן מחלקתי / חדר ניתוח במהלך הניתוח/צינתור על ידי שימוש בקוראי ברקוד, תמיכה בניפוק פריטים אשר אינם מבורקדים בעת ביצוע הניתוח (זיהוי של ערכות, עצי מוצר והצגתם בצורה צבעונית וקלה למשתמש להבנה ושליפה), ניפוק למספר האשפוז של חולה כולל המידע על הפרוצדורה הרפואית, אפשרות לניתוח פרטו של שימוש בחומרים בצינתורים/ניתוח ביחס לפרוצדורה הרפואית ולצוות המבצע, ריכוז עלויות לפרוצדורה רפואית לפי גורם מבצע , ניהול צריכת חומרים בשיטת CASE CARD ובלעדיה, ניהול מלא של גיליון סיעודי (זמני השכבה, הרדמה, זיהוי מטופל וכו'), תמיכה בהוצאת הפניות לביצוע של פעילויות מחוץ לחדר הניתוח (בדיקה היסטולוגית, צילום רנטגן וכו'), תמיכה מלאה בכל תהליכי הדיווח של שימוש בפרטי קונסיגנציה לסוגיהם השונים בצורה אשר משולבת בצורה מלאה עם תהליכי הרכש והמלאי של הארגון, תמיכה בהחלפת ניתוח / צוות תוך כדי ניתוח באופן אשר מאפשר המשך דיווח, דיווח ביצוע פעילות עיקרית של הניתוח במסגרת הניתוח המקורי והוספת ניתוח נוסף במסגרת הניתוח הראשי (ניתוחים משולבים), שילוב מנגנוני בקרה אשר מבטיחים סיומם של תהליכי דיווח במלואם (דיווח צוות, דיווח חומרי הרדמה, דיווח זמנים, דיווח חומרי חיטוי וכו' ) אי השלמת הדיווח מונע את סגירתו של הניתוח.
  תת מערכת חדרי ניתוח נבנתה עם מתן דגש על הנדסת אנוש שתאפשר גם למשתמש שלא רגיל בעבודה עם מחשב לבצע בהצלחה את עבודתו - מסכי גע, קוראי כרטיסים מגנטיים, קוראי ברקוד, מנועי חיפוש קלים וכו'.

 • ניהול מרכז חלוקת מזון - ניהול הזמנת מנות מכל בית החולים (כולל מנות אישיות), ניהול גיליונות חלוקה למחלקות ולמובילים בבית החולים, ניהול חלוקה של מנות אישיות (כולל מדבקות), ניהול מרכז החלוקה (תוכניות ייצור ומלאי), קישור למערכת הזמנת מזון ישירות מהמחלקות בהתאם לתפריטים שניבנו במטבח.

 • ניהול מטבח - ניהול תפריטי ארוחות למחלקות - יומי גמיש, ניהול רב תפריטים של בית החולים לציר זמן בהתאם לקריטריונים למיגוון, עלויות ארוחה ומלאי מוצרים מוגמרים במרכז חלוקה, ניהול מתכונים (כולל ניתוח כלכלי, תזונתי, עלויות עקיפות וכו'), ניהול ריצפת ייצור של המטבח, ניהול דרישות המלאי לחומרי הגלם הנדרשים במערך הייצור של המתכונים - בהתאם לתפריטים לפי תאריכים וניהול מלאי מטבח (מוצרים מוגמרים, חומרי גלם).

 • ממשקים - הפתרון כולל ממשקים, אשר יושמו עבור בתי חולים שונים, ורלוונטיים למרבית בתי החולים בארץ: ממשק ל-Active Directory של הארגון, המאפשר הזדהות של המשתמש בשם המשתמש ובסיסמא הקיימים בכניסה למערכת ההפעלה, ממשק למערכת הפיננסית של חברה אביב, , ממשק למערת נמ"ר (ניהול מרכז רפואי) לצורך תקצוב מחלקית וניפוק אישי, ממשק למערכת BTB של שראל להעברת ממסרים של הזמנות רכש, משיכה להסכם מסגרת , עדכונים לפריטים וכו', ממשק למחירוני ספקים חיצוניים ועוד.


מערכת פיננסית

המערכת הפיננסית בתפנית הינה מערכת רב חברתית ורב מטבעית, התואמת את צורכי הניהול הפיננסי.
המערכת עומדת בדרישות החוק ובכללי החשבונאות והדיווח הכספי של חברות פרטיות וציבוריות במשק הישראלי, המקובלים על הרשויות. בכלל זה:

 • רישום בספרים בליווי מסמך מקור.
 • אסמכתא חד ערכית לצרכי תיעוד פנים.
 • הפקת מסמכי מקור.
 • שמירה על רצף אסמכתאות בהתאם לסוג המסמך.

מאפיינה העיקריים של המערכת הפיננסית:

 • רב מטבעית, ניהול כרטיס בכל סוגי המטבעות (ש"ח, דולר, יורו, יין ועוד).
 • רב שנתית, גילגול יתרות משנה לשנה, וצפייה בכרטיסים מיום הקמתם במערכת.
 • עדכנית בזמן אמת, כל הנתונים הנרשמים במערכת מתעדכנים בזמן אמת ומאפשרים לצפות בכרטסות עדכניות בכל רגע נתון.
 • תקציבית, המערכת מנוהלת כך שכל הנתונים הפיננסיים משולבים בסינרגיה מלאה עם מערכות התקציב והבקרה התקציבית.
 • רב חברתית, עבודה על מספר חברות במקביל, ומאפשרת לבצע פקודות יומן ידניות בין חברתיות.

המערכת בנויה בשיטה של ספר ראשי מרכזי ומערכות לווין, כאשר לכל אחת ספר עזר עצמאי הקשור לספר הראשי. שיטה זו מאפשרת קישור אחיד לספר הראשי תוך קבלת תמונת מצב עדכנית של כלל הפעילות הכספית בארגון, כמו גם הטמעה של המערכת בשלבים.


מנגנונים משותפים

כל מערכות תפנית עושות שימוש בנגנונים משותפים, המשולבים בהם בצורה אינטגרטיבית, ביניהם:

מנהל מערכת כלי אוטומציה
פורטל ארגוני מסרים מיידיים
מערכת סריקה וארכיון ממוחשב BI
wrokflow auditing
חתימה דיגיטלית/גרפית אבטחת מידע