מוסדות פיננסים

פתרון משלים לניהול מוסדות פיננסיים, הנותן מענה לתחומי פעילות ייעודיים, ובכלל זה הלוואות, פקדונות ופקטורינג. הפתרון משתלב במערכת הפיננסית ותומך בתהליכי ניהול השירות, ניהול קשרי לקוחות, מכירות ועוד.


ניכיון


הלוואות ופקדונות

תמיכה בכל סוגי ההלוואות - הלוואות שנתקבלו והפיקדונות - הלוואות שנתנו לגורמים שונים, בלוחות סילוקין בשיטות שונות ובשילוב מלא בהנה"ח ובתזרים. כל הלוואה/פיקדון מנוהלת כעסקה, כאשר ניתן לפתוח עסקה, לעדכן פרטי עסקה, להאריך עסקה לבצע פירעון חלקי, להחזיר/לסלק עסקה ולבטל עסקה. המודול מאפשר לקבל מידע עדכני וזמין לגבי כל עסקה וכן מידע על פריסת התשלומים והתקבולים הצפויים בגין הלוואות ופקדונות.

תמיכה בהלוואות מסוגים שונים: צמודות הצמדה מלאה או חלקית, בריבית קבועה / משתנה / פריים / ליבור / חשכ"ל וכו' לכל מטבע ולכל מדד המוגדר במערכת הפיננסית. המערכת תומכת בלוחות סילוקין קרן שווה, שפיצר ולוחות המוגדרים ע"י הארגון. הלוואה או פיקדון (הלוואה שניתנה על ידי הארגון) מנוהלים כעסקה לכל דבר, החל מהקמת תיק עסקה ועד להקמתה במערכת על כל תנאיה. ניתן לנהל הלוואות לזמן קצר On Call, כולל שינויים מוכתבים בסכומי קרן ההלוואה ופירעונות עפ"י לוח שאינו ידוע מראש וכן פיקדונות מסוגים שונים: פקדון לזמן קצר ותפ"ס / פק"מ.

 • פעולות על הלוואות/פקדונות
  הקפאה/ שחרור של הלוואה/ פיקדון, פעולות שערוך/ הפרשה לריבית, סילוק מוקדם, חישובי היוון, פירעון חלקי, שינויים בלוחות הסילוקין ובתנאי ההלוואה.
  ניהול מלא של כרטיסי ספר ראשי המעורבים בניהול הלוואות.ניהול מלא של כרטיסי ספר ראשי המעורבים בניהול הלוואות.

 • ניהול גביה
  הפקת חשבוניות מס בצורות גביה מגוונת - מס"ב, המחאות מזומן או תשלום במזומן, בקרה על סכומי הריבית / הפרשי ההצמדה הנגבים ע"י הבנקים.

 • תחזיות
  קבלת לטווח קצר וארוך של פירעון הלוואות / פיקדונות באמצעות מערכות התזרים היומי והתזרים העתידי לטווח קצר וארוך.

 • דו"חות ושאילתות
  חישוב שיעורי התשואה (IRR, XIRR) ערך עתידי וריביות שפיצר.
  ניתן לקבל מידע עדכני וזמין לגבי מצב ההלוואה / פיקדון וכן מידע על פריסת התשלומים והתקבולים הצפויים.


פקטורינג

סילוק עסקאות מכירה (פקטורינג) - ניהול תיקי הלקוחות (הספקים), החייבים, תקרות האשראי שלהם וכן והעסקאות המבוצעות דרך החברה בין הספקים לחייביהם. טיפול בחישובי הריבית והעמלות המשולמות ע"י הספקים:

 • תיק לקוח (ספק): לכל ספק מנוהל תיק לקוח המכיל את נתוני הלקוח, אנשי קשר, נתוני ריבית ועמלה, חברת ביטוח האשראי ותקרת האשראי המאושרת לספק. לכל ספק מוגדרים הלקוחות שלו (להלן: חייבים). לכל קשר בין ספק לחייב יש תקרת אשראי משלו ותנאי האשראי שלו. המערכת מפקחת על העמידה בתקרות האשראי בכל רגע ומתריעה על חריגה מהתקרות בכל רמה ושומרת על אחוז מימון לספק בגין החשבוניות שיקלטו.

 • תיק חייב: ניהול תיק לכל אחד מהחייבים, המופיעים בתיקי הלקוחות. התיק מנוהל באותו ספר עזר של תיקי הלקוח ומכיל גם הוא את חברת ביטוח האשראי ואת תקרת האשראי לחייב. המערכת מפקחת גם על העמידה בתקרת האשראי בכל רגע ומתריעה על חריגה מהתקרה ברמת החייב / ספק.

 • ניהול עסקה: לכל עסקת מכירה (חשבונית ספק) בתוך קשר ספק - חייב מנוהלים פרטי העסקה, מטבע, סכום העסקה, תאריכי מימון ותקבול צפוי, חישובי ריבית וחישובי עמלות. לכל עסקה נקלטים התקבולים המגיעים מהחייבים והסכומים שיתקבלו יועברו לספקים בניכוי הריבית, העמלות והמקדמות ששולמו. כל עסקה מנוהלת במערכת עד שיתקבלו כל תקבולי החייב ויועברו לספק. ניתן לסגור עסקה שקיימת בה יתרה תוך רישום מתאים בספר הראשי. כל תקבול מחייב קליטה בתהליך ייעודי, היקרין את כל העסקאות הפתוחות ומאפשר למשתמש לשייך / לפצל את סכום התקבול לפי חשבוניות הספק. המודול תומך בהפקת מקדמות בגין החשבוניות להן טרם הופקה מקדמה.

 • חישובי ריבית: לכל ספק מוגדרת ריבית שנתית, קבועה או משתנה (פריים, ליבור וכו'). הריבית מנוהלת ברמת העסקה ומעמידה את החשבונית שנקלטה על תנאי האשראי שלה, מול התקבולים מהחייב. הריבית מחושבת בעת קלט החשבונית בהתאם לתנאי האשראי ומעודכנת בהתאם לתשלומי החייב. חשבונית בגין הריבית מופקת באופן יזום בעת סגירת העסקה. כמו כן תומך המודול בהפרשת ריבית ועמלות לתאריך נתון.

 • עמלות: ניהול עמלות עסקה, המחושבות במקביל לריבית, בעת פתיחת / סגירת עסקת פקטורינג, ועמלות בדיקה, המחושבות בעת קליטת לקוח / חייב במערכת.

 • קשר לספר הראשי:

  • כרטיס עסקאות ספק - לניהול סכומי החשבוניות הפתוחים במערכת. הכרטיס מזוכה בעת קלט העסקה ומחויב בעת סגירתה

  • כרטיס לקוחות ספק - לניהול התחייבויות החייבים כלפי הספק. הכרטיס מחויב בעת קלט העסקה ומזוכה בעת התקבול מהחייב או לחילופין בעת סגירה יזומה של העסקה.

  • כרטיס ספק - לניהול ההתחשבנות מול הספק. מחויב בעת העברת המימון (מקדמה) ובעת הפקת חשבוניות הריבית והעמלות ומזוכה בעת סגירת התחשבנות בגין עסקת פקטורינג.

  • כרטיסי הכנסות ומע"מ - מזוכים בעת הפקת חשבוניות הריבית והעמלות.


ניהול קשרי לקוחות

מערכת ניהול קשרי לקוחות תומכת בצורה מלאה בניהול הקשר בין הארגון לבין לקוחותיו - הן בתהליכי המכירה והן בתהליכי השירות, ומאפשרת לו להעמיק את הפעילות איתם ולשפר את תוצאותיו העסקיות.

המערכת מספקת ראייה כוללת על הלקוח - המהווה אובייקט מרכזי, משלבת ומסנכרנת בין כל המידע שמקורו במערכות תפנית האחרות, כמו גם מערכות נוספות בארגון, אתרי אינטרנט ועוד. המערכת פועלת בצורה אינטגרטיבית תוך סינכרון דו-כיווני עם תוכנת Outlook של מיקרוסופט לצורך תיאום פגישות ותיוק הודעות דוא"ל.

המערכת מספקת למנהלים בארגון ראייה כוללת על התנהלות הארגון בתחום המכירות, השירות והשיווק.


ניהול מכירות

ניהול כל שלב המכירה הכולל:

 • ניהול לידים שמקורם בשיחות טלפונית, באתר האינטרנט של הלקוח, בכנסים או במאגרי מידע חיצוניים, ומעקב אחריהם.
 • תמיכה מלאה שבניהול לקוחות הארגון, כולל ניהול פרטי קשר עם הלקוח, מאפייני פעילות וכו', אשר נגזרים ממערכות שונות בארגון, ובכלל זה ממערכות תפנית.
 • ניהול אירועים ומשימות, המהווים חלק בלתי נפרד מהטיפול בלקוח או בלקוח הפוטנציאלי עד להפיכתו ללקוח.
 • טיפול בהצעות מחיר כולל אישור ההצעות (חיתום).
 • ניהול קמפיינים.
 • ניהול סקרים, שאלונים ומשובים.
 • ניהול אנשי מכירות.
 • סנכרון דו כיווני ל Outlook לצורך קביעת פגישות וצירוף הודעות דוא"ל אוטומטיות הנשלחות או מתקבלות לתיק הלקוח.
 • שליחת הודעות SMS.

ניהול שירות

מודול שירות לקוחות מיועד לעסקים וחברות, המנהלים רישום יומי ודוחות של קריאות שירות/טכנאים והמעוניינים לשפר את מערך השירות, זמן תגובה לטיפול בלקוח, ניהול רישום ומעקב מתקדמים יותר אחר קריאות השירות בחברה, גיבוי כל המידע, הפקת דוחות, איתור מידע מהיר באמצעות חיפוש פנימי מתקדם, התרעות לטיפולים עתידיים, גישה מרחוק, הנפקת מידע לטכנאי הכולל טופס מובנה בדו"ח להחתמת הלקוח על הטיפול ועוד.
במודול השירות ניתן :

 • לנהל קריאות שירות ומעקב אחר הטיפול בהן מרגע פתיחתן ועד להשלמתן.
 • ניהול הסכמי שירות בין הארגון לבין הלקוח.
 • ניהול טכנאים ואנשי שטח כולל אפשרות לדיווח למערכת על ידי נותן השירות מהשטח.
 • אינטגרציה למערכת הלוגיסטית ולמערכת הפיננסית לתמיכה בניפוקים ובתהליכי הרכש.
 • תמיכה בתהליכי תחזוקה ותחזוקה מונעת.
 • חיבור למסופונים ולמכשירים ניידים.

מערכת פיננסית

המערכת הפיננסית בתפנית הינה מערכת רב חברתית ורב מטבעית, התואמת את צורכי הניהול הפיננסי.
המערכת עומדת בדרישות החוק ובכללי החשבונאות והדיווח הכספי של חברות פרטיות וציבוריות במשק הישראלי, המקובלים על הרשויות. בכלל זה:

 • רישום בספרים בליווי מסמך מקור.
 • אסמכתא חד ערכית לצרכי תיעוד פנים.
 • הפקת מסמכי מקור.
 • שמירה על רצף אסמכתאות בהתאם לסוג המסמך.

מאפיינה העיקריים של המערכת הפיננסית:

 • רב מטבעית, ניהול כרטיס בכל סוגי המטבעות (ש"ח, דולר, יורו, יין ועוד).
 • רב שנתית, גילגול יתרות משנה לשנה, וצפייה בכרטיסים מיום הקמתם במערכת.
 • עדכנית בזמן אמת, כל הנתונים הנרשמים במערכת מתעדכנים בזמן אמת ומאפשרים לצפות בכרטסות עדכניות בכל רגע נתון.
 • תקציבית, המערכת מנוהלת כך שכל הנתונים הפיננסיים משולבים בסינרגיה מלאה עם מערכות התקציב והבקרה התקציבית.
 • רב חברתית, עבודה על מספר חברות במקביל, ומאפשרת לבצע פקודות יומן ידניות בין חברתיות.

המערכת בנויה בשיטה של ספר ראשי מרכזי ומערכות לווין, כאשר לכל אחת ספר עזר עצמאי הקשור לספר הראשי. שיטה זו מאפשרת קישור אחיד לספר הראשי תוך קבלת תמונת מצב עדכנית של כלל הפעילות הכספית בארגון, כמו גם הטמעה של המערכת בשלבים.


מנגנונים משותפים

כל מערכות תפנית עושות שימוש בנגנונים משותפים, המשולבים בהם בצורה אינטגרטיבית, ביניהם:

מנהל מערכת כלי אוטומציה
פורטל ארגוני מסרים מיידיים
מערכת סריקה וארכיון ממוחשב BI
wrokflow auditing
חתימה דיגיטלית/גרפית אבטחת מידע